തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.my diary.khaleelshaMras

ഓരോ നിമിഷവും
വൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക്
സാക്ഷിയാവുന്ന
വലിയൊരു സാമ്പ്രാജ്യമാണ്
മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം.
എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്നും
എങ്ങിനെ ചിന്തിക്കണമെന്നും
അതിലൂടെ
ഏത് തരം വികാരങ്ങളും
പ്രവർത്തിയും
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നും
തീരുമാനിക്കാനുള്ള തിരക്കെടുപ്പ്.

Popular Posts