പ്രതിസന്ധികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ.my diary.khaleelshamras

മനസ്സിൽ
ആശങ്കപരത്തിയതും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതുമായ
ചിന്തകൾ
നിന്നിലേക്ക്
കടന്നുവരുമ്പോൾ
അവയെ എഴുതിവെക്കുക.
എന്നിട്ട് മാനസിക പ്രതിസന്ധികൾ
ചർച്ചചെയ്യാൻ
ഒരു സമയം നിശചയിച്ച്
ആ ഒരവസരത്തിൽ
അത്തരം വിഷയങ്ങളെ
സ്വയം ചർച്ച ചെയ്യുക.
ഉചിതമായ പരിഹാരം
കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക.

Popular Posts