അവരുടെ വസ്ത്രം നോക്കി.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനേയും
നീയായി തുന്നിവെച്ച
വൃത്തികെട്ടതും
അല്ലാത്തതുമായ
ഏതോ വസ്ത്രങ്ങളണിയിച്ച്
ആ വസ്ത്രം നോക്കി
അവരെ
വിലയിരുത്തും.
അവരെ കുറിച്ച്
ഓരോരോ
നിഗമനത്തിലെത്തുകയും
പ്രതികരിക്കുകയും
ചെയ്യും.
പലപ്പോഴും
അവരുമായി
ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതായിരിക്കും
അവ.

Popular Posts