മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം.my diary.khaleelshamras

ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം എന്നാൽ
അവനവൻ സ്വയം കൽപ്പിക്കുന്ന മൂല്യമാണ്. അല്ലാതെ മറ്റു വ്യക്തികളോ  സമൂഹങ്ങളോ
അവന് കല്പിക്കുന്ന മൂല്യമല്ല.
നല്ല മൂല്യങ്ങൾ  സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് കൽപ്പിക്കുക ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ്.

Popular Posts