പ്രശ്ന പരിഹാരം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ പുറം
സാഹചര്യത്തെ
പോലും നീ
കാണുന്നത്
നിന്റെ ആന്തരിക
ലോകത്തിലാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നിന്നെ
അലട്ടുന്ന
ഓരോ പ്രശ്നത്തിനും
പുറത്ത്
പരിഹാരം
അന്വേഷിക്കാതെ
ഉള്ളിൽ
അന്വേഷിക്കുക.

Popular Posts