നിന്റെ മുഖം.my diary.khaleelshamras

നിനക്ക് രണ്ട്
മുഖമുണ്ട്.
ഒന്ന് നിന്റെ
സ്വന്തം വികാര വിചാരങ്ങളും
ആത്മ വിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
ഒക്കെ അടങ്ങിയ നീ.
രണ്ടാമത്തേത്
മറ്റെന്തിനേറെയോ
അടിമയും
ശത്രുവുമൊക്കെയായ
സാമൂഹിക നീ.
ആദ്യത്തെ നീ
നിന്റെ യഥാർത്ഥ്യമാണ്
അത് നിന്റെ
വംതൃപ്തിയാണ്.
പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ
നീ പലപ്പോഴും
സ്വന്തം കേന്ദ്രം
നഷ്ടപ്പെട്ട്
നട്ടം തിരിയലാണ്.

Popular Posts