സമാധാനം.my diary.khaleelshamras

സമാധാനം നിറഞ്ഞാടിയ
ഒരു ഭാഹ്യാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്
നടന്നു നീങ്ങാനല്ല
നീ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്.
മറിച്ച്
സാഹചര്യം
സമാധാനമുള്ളതാണെങ്കിലും
അല്ലെങ്കിലും
നിനക്കുള്ളിലെ
സമാധാനവുമായി
നീ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കിറങ്ങുക.
സമാധാനം നിന്റെ
കാലാവസ്ഥയാവണം.
നീ സഞ്ചരിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളിലേക്ക്
നിന്നോടൊപ്പം
സഞ്ചരിക്കുന്ന
കാലാവസ്ഥ.

Popular Posts