സ്നേഹമെന്ന സമ്പാദ്യം.my diary.khaleelshamras

സ്നേഹം
നിന്റെ സ്വന്തം
സമ്പാദ്യമാണ്.
അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്
പങ്ക് വെച്ച് ചിലവഴിക്കാനുള്ളതാണ്.
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്
തിരിച്ചൊന്നും
പ്രതീക്ഷിക്കാതെ
നൽകാനുള്ള സമ്പാദ്യം.

Popular Posts