നിന്നെ അക്രമിച്ച ചിന്തകൾ.my diary.khaleelshamras

ഒരു കീടം
വന്ന് നിന്നെ അക്രമിച്ചാൽ
അതിനെ അവിടെ
നിലനിൽക്കാൻ
അനുവദിക്കാതെ
ഓട്ടിയകറ്റും.
അതു പോലെ
നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക്
അതിന്റെ
സമാധാനമെന്ന സുരക്ഷിതാവസ്ഥക്ക്
ഭീഷണിയായ
ചിന്തകൾ കടന്നുവരുമ്പോൾ
അവയെ അവിടെ
നിലനിൽക്കാർ
അനുവദിക്കാതെ
ആട്ടിയകറ്റുക.

Popular Posts