മിത്രവും ശത്രുവും.my diary.khaleelshamras

മിത്രത്തിൽ
നിന്നോടുള്ള
അസൂയ വളരുന്നു.
പക്ഷെ ശത്രുവിൽ
അതൊന്നു മില്ല.
ശത്രു വിന്റെ ഉളളിലെ
പേടിയുടെ ബിബമാണ്
നീ.
അതുകൊണ്ട്
അസൂയ വളർന്നു വരുന്ന
മിത്രത്തിനാണ്
പേടിയുടെ
ബിംബമാക്കിയ
ശത്രുവിനേക്കാൾ
നിന്നിൽ
അപകടം
സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിയുള്ളൂ
എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

Popular Posts