മനുഷ്യന് മാത്രം കഴിയുന്നവ.my diary.khaleelshamras

പരസ്പരം കാണാനും
കേൾക്കാനും
എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും
കഴിയും.
പക്ഷെ പരസ്പരം
വികാരങ്ങൾ
അനുഭവിച്ചറിയാനും
അതിലൂടെ
പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കാനും
മനുഷ്യന് മാത്രമേ
കഴിയൂ.

Popular Posts