പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

പുതിയ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ
തുടക്കത്തിലേ പലരേയും അസ്വസ്ഥരാക്കുകയുള്ളു,
പിന്നീട് തീർച്ചയായും ആ സാഹചര്യങ്ങളോട് ഓരോ വ്യക്തിയും പൊരുത്തപ്പെടും.
അതുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഒരു സാഹചര്യത്തേയും
ഓർത്ത് പേടിക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts