മൂല്യങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും.my diary.khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ
ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം
നൽകേണ്ടത്
മൂല്യങ്ങൾക്കും
ബന്ധങ്ങൾക്കുമാണ്.
ഓരോ
ജീവിത മേഖലയിലും
അവ
നിലനിർത്താൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular Posts