മാനസികാരോഗ്യം.my diary.khaleelshamras

നല്ല മനോഭാവവും
നല്ല മാനസികാവസ്ഥയുമാണ്
നല്ല മാനസികാരോഗ്യം.
എല്ലാവർക്കും
നല്ലതു മാത്രം
കൈമാറലും.
അവരുടെ മനസ്സറിഞ്
അവരോട് സംസാരിക്കലും
നിന്റെ നല്ല മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ
സാമൂഹിക പ്രതിഫലനമാണ്.

Popular Posts