ഓട്ടോമാറ്റിക് ചിന്തകൾ..my diary.khaleelshamras

ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
നിന്നിൽ വാഴുന്ന
ഒരുപാട്
ചിന്തകളുടെ
പ്രതികരണമാണ്
പലപ്പോഴും
നിന്റെ ചീത്ത മാനസികാവസ്ഥകളായി
പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
അതാണ്
പലപ്പോഴും
നിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളായി
മാറുന്നത്.
അത്തരം
ചിന്തകളെ കണ്ടെത്തുക
നിർവിര്യമാക്കുക.

Popular Posts