പ്രശ്നം.my diary.khaleelshamras

ഓരോരോ നിമിഷവും
നിനക്കു മുമ്പിൽ
ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ
വെക്കുന്നു.
അതിന്
ഫലപ്രദമായ ഉത്തരം
കുറിക്കലാണ്
നിന്റെ ബാധ്യത.
ആ ഉത്തരം
നിന്റെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
നിലനിർത്തിയതും
നിന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യത്തിന്
കരുത്ത് പകർന്നതുമായിരിക്കണം.

Popular Posts