നിന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക.my diary.khaleelshamras

നീ നിന്നിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
നിനക്ക് ജീവനോടെ,
സത്യത്തോടെ
അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന
ഏക സത്യം
നീയാണ്.
മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്
അമിത ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി
നിന്റെ ഊർജ്ജം
പാഴാക്കാതിരിക്കുക.
കാരണം
അവരാരും
നിനക്ക് ജീവനോടെ
സത്യത്തോടെ
അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന സത്യമല്ല.

Popular Posts