ജീവിതത്തിനുമുന്നിലെ മാർഗ്ഗതടസ്സം.my diary.khaleelshamras

നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള
ഓർമ്മകളും
നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന
ആശങ്കയുമാണ് പലപ്പോഴും
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നതിന് മുന്നിലെ
മാർഗ്ഗതടസ്സം.
ഇന്നലെകളിലെ നേട്ടങ്ങളെ ഓർത്തും
നഷ്ടങ്ങളിലെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചും
നാളെകളിലെ
നേട്ടങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടും
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
ജീവിക്കുക.

Popular Posts