സൂക്ഷ്മത.my diary.khaleelshamras

സുക്ഷ്മതയിലാണ്
ജീവൻ.
സുസുക്ഷ്മമായ
നിന്റെ ശരീരത്തിലെ
ഓരോ കോശത്തിലും
ജീവനുണ്ട്.
ആ സൂക്ഷ്മതകൾ
ചേർന്നാണ്
നീയെന്ന വലിയ
മനുഷ്യ സാമ്പ്രാജ്യം
നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന സത്യം
മറക്കാതിരിക്കുക.
ആ ഒരു സൂക്ഷ്മത
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഓരോ മേഖലകളിലും
കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക.

Popular Posts