വ്യക്തത.my diary.khaleelshamras

ഇപ്പോൾ നിനക്ക്
ജീവിതമുണ്ട്.
നിനക്ക് ജീവനുള്ള
ഓരോ നിമിഷവും
നിന്റെ ജീവിതമാണ്.
ഈ ജീവനുള്ള
ജീവിതത്തിൽ
എന്ത് ചെയ്യണമെന്നതിനും
ചിന്തിക്കണമെന്നതിനും
തികച്ചും വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Popular Posts