നീയെന്ന തരംഗങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ശരീരം
നിന്റെ ജീവന്റെ
എല്ലാ അംശങ്ങളും
ഉൾകൊള്ളുന്ന
കോശങ്ങളുടെ
സമൂഹമാണെങ്കിൽ.
നിന്റെ മനസ്സ്
അതു പോലെ
ജീവനുള്ള
നീയെന്ന
ഒരു പാട് വികാര വിചാരങ്ങളുടെ
കൊച്ചു കെച്ചു
തരംഗങ്ങളുടെ
സമൂഹമാണ്.
ഓരോ നിമിഷവും
നിനക്ക് സ്വന്തവും
മറ്റുള്ളവർക്കും
കൈമാറപ്പെടേണ്ട
ജീവനുള്ള
നിന്റെ രൂപങ്ങളാണ് അവ.

Popular Posts