: എന്റെ വിശ്വാസം.my diary.khaleelshamras

ഒരു നിരപരാതിയെ
പോലും അനാവശ്യമായി
വധിക്കാത്ത,
ഇനിയങ്ങിനെ ഒന്ന്
സംഭവിച്ചാൽ
ആ നിമിഷം തന്നെ
മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനും
കൊല ചെയ്തതിന്റെ കുറ്റവും നേടി
ആ നിമിഷം തന്നെ
വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും
പുറത്തു പോവുന്ന,
എല്ലാവരോടും
കരുണമാത്രം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ,
ജീവിതത്തിന്റെ
ഓരോ നിമിഷവും
ദൈവിക സമർപ്പണമാക്കി
സമാധാനം മാത്രം
കൈവരിക്കാൻ പറഞ്ഞ.
അറിവിനേയും
സേവനത്തേയും
അനശ്വരതയിലേക്കുള്ള
നിന്റെ ജീവന്റെ ഭാഗമാക്കിയ.
ശാരീരിക ശുദ്ധിക്കും
മാനസിക ശുദ്ധിക്കും
ഓരോ ദിവസവും
പല സമയങ്ങളിൽ
നിർബന്ധിതവും
അല്ലാത്തതുമായ
നമസ്കാര മുറകൾ
സമ്മാനിച്ച,
മറ്റൊരു ദർശനത്തേയും
പരിഹസിക്കരുതെന്ന്
താക്കീതു ചെയ്ത.
മാതാപിതാക്കളോടും
കുടുംബത്തോടും
അയൽവാസികളോടും
സമൂഹത്തോടും
നീധി പുലർത്താൻ
ആഹ്വാനം ചെയ്ത.
ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ
ഭാഗമായതിൽ
അഭിമാനിക്കുക.
അതിനു വിരുദ്ധമായതെന്ത്
നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ
പേരിൽ കേട്ടാലും
അതൊന്നും
അതിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന
സത്യം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക.

Popular Posts