മനുഷ്യ മനസ്സുകളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. My diAry.khaleelshamras

പല മനുഷ്യമനസ്സുകളുടേയും
വൃത്തികേടുകളുടെ
ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്
സമുഹത്തിലെ
മിക്ക ചർച്ചകളും
പ്രശ്നങ്ങളും.
അവ ഒരിക്കലും
ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ
മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാക്കാനുള്ളതല്ല.
അതിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും
ചെയ്യരുത്.
അങ്ങിനെയൊന്നും
ഞാനായില്ലല്ലോ
എന്ന് ആശ്വസിക്കുക
മാത്രം ചെയ്യുക.

Popular Posts