മരണത്തിനു മുന്നിലെ അവസാന നിമിഷം.my diary.khaleelshamras

മരണത്തിനു മുന്നിലുള്ള
അവസാനത്തെ
നിമിഷം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
മരിച്ചവർക്കാവില്ല.
പക്ഷെ ജീവിക്കുന്ന
മനുഷ്യർക്കാവും.
ആ ഒരു
നിമിഷത്തിൽ
തികച്ചും സംതൃപ്തകരമായ
ജീവിതം ജീവിച്ചു
തീർത്തതിന്റെ
സംതൃപ്തി നൽകിയ
പുഞ്ചിരിയോടെ
വിടവാങ്ങുന്നത്
കാണാനും
അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും
ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവർക്കാവും.

Popular Posts