അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലെ അറിവില്ലായ്മ.my diary.khaleelshamras

പല അടിസ്ഥാന
വിഷയങ്ങളിലും
പ്രാഥമിക വിവരം
പോലും കൈവരിക്കാൻ
ഭൂരിഭാഗം
മനുഷ്യർക്കുമായിട്ടില്ല.
മറ്റുള്ളവരുടെ
വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ,
നല്ല ദാമ്പത്യ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ.
മക്കളുമായി
പെരുമാറാൻ
തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ
ഒരു വൻ പരാജയമാണ്
പല വ്യക്തികളും
കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ
അറിവുള്ളവരിൽ നിന്നും
പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും
അറിവുനേടി
അതിനെ ഒരു
പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവൽ ആക്കി
കൊണ്ടുനടക്കാൻ
തയ്യാറാവണം.

Popular Posts