സത്യം.my diary.khaleelshamras

ഇവിടെ
നിലനിൽക്കുന്ന പല സത്യങ്ങളും
ആവർത്താവിച്ചു
പറയപ്പെട്ട നുണകളാണ്.
പക്ഷെ
അതുകൊണ്ടൊന്നും
ഒരസത്യം
സത്യമാവുന്നില്ല.
സത്യം അന്വേഷിച്ചു
കണ്ടെത്താനുള്ളതാണ്.

Popular Posts