പ്രതികരണം.my diary.khaleelshamras

പ്രതികരണം വൈകാരികമായി
ആവരുത്.
മറിച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാവണം.
ചിന്തയുടെ സ്വയം
സംസാരങ്ങളിൽ
ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുവേണം
പ്രതികരിക്കാൻ.
അല്ലെങ്കിൽ
അതു മണ്ടത്തരവും
മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചതുമാവും.

Popular Posts