മനുഷ്യർ കാര്യങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നത്.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനും
കാര്യങ്ങളെ
കണ്ടും കേട്ടും
അനുഭവിക്കുന്ന രീതി
വ്യത്യസ്ഥമാണ്.
ഒരാൾ
സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തിയ
ഒരു കാര്യത്തിൽ
തന്നെയായിരിക്കും
മറ്റൊരാൾ
അസംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നത്.
ഒരാൾ ശരിയെന്ന്
പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ തന്നെയാവും
മറ്റൊരാൾ തെറ്റെന്നു
പറയുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
ഒരാളുടേയും
വീക്ഷണങ്ങളെ
നിന്റെ
മനസ്റ്റിന്റെ സ്വസ്ഥത
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
കാരണമാക്കാതിരിക്കുക.
കാരണം അവയ്ക്ക്
നീയുമായി
ഒരു ബന്ധവുമില്ല.

Popular Posts