ന്യൂറോണുകളുടെ ആരോഗ്യം.my diary.khaleelshamras

കണ്ണടച്ചാലും
നിനക്ക് കാണാം.
കാതുകൾ
കൊട്ടിയടച്ചാലും
നിനക്ക് കേൾക്കാം.
മൂക്കുപൊത്തിയാലും
മണക്കാം.
അനുഭവങ്ങൾ
മുന്നിലില്ലെങ്കിലും
നിനക്കനുഭവിക്കാം.
കാരണം നിന്റെ
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ
പ്രേരണകൾ മാത്രമാണ്.
ചിത്രീകരണവും
ശബ്ദസംവിധാനവുമെല്ലാം
അരങ്ങേറുന്നത്
നിന്റെ തലച്ചോറിലാണ്.
അതിലെ ന്യൂറോണുകളിലാണ്.
നീ നഷ്ടപ്പെടാതെ
കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ലോകമാണ് അത്.
മരണം വരെ
നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
അറിവും
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകളുമാണ്
നിന്റെ ന്യൂറോണുകളുടെ
ആരോഗ്യം.

Popular Posts