പ്രഗൽഭനാക്കുന്നത്.my diary.khaleelshamras

പാരമ്പര്യമായി
ലഭിച്ചു എന്നതോ
ഒരിക്കൽ കഴിവുതെളിയിച്ചു
എന്നതോ
ഒന്നുമല്ല
മനുഷ്യനെ
ഒരു മേഖലയിൽ
പ്രഗൽഭനാക്കുന്നത്.
മറിച്ച്
നിത്യ പ്രയത്നമാണ്
മനുഷ്യനെ
പ്രഗൽഭനാക്കുന്നത്.

Popular Posts