അഭിനന്ദനങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നീ ചെയ്യുന്ന
ചെറിയ പ്രവർത്തികൾക്ക്
പോലും വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ
അർഹിക്കുന്നു.
ഓരോ പ്രവർത്തി
പൂർത്തീകരണത്തേയും
നന്നായി അഭിനന്ദിക്കുക.
അത് നൽകുന്ന
അനുഭൂതികളെ
മനസ്സിൽ
വ്യാപിപ്പിക്കുക.
അതിനെ
നിന്റെ
അന്തരീക്ഷമാക്കുക.

Popular Posts