എന്തെങ്കിലുമൊന്നിൽ മുഴുകാതെ.my diary.khaleelshamras

എന്തെങ്കിലും
ഒരു പ്രവർത്തിയിലോ
ചിന്തയിലോ
മുഴുകാതെ
ഒരു നിമിഷം
പോലും
ജീവിക്കാൻ
കഴിയില്ല.
ആ ഒരു
പ്രവർത്തിയും
ചിന്തയും
ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും
സംതൃപ്തവുമാക്കുക
എന്നതാണ്
നിനക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്.

Popular Posts