പ്രിയപ്പെട്ടൊരാൾ.my diary.khaleelshamras

പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളെ
പുറത്ത്
എപ്പോഴും
കണ്ടും കേട്ടും
അനുഭവിച്ചും
കൊണ്ടിരിക്കുക
എന്നത് സാധ്യമല്ല.
ഇനി അത് സാധ്യമാവുമ്പോൾ
പോലും
അതിന് ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ
ആയുസ്സേ ഉള്ളു.
പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളെ
നിനക്കുള്ളിൽ
എപ്പോഴും
കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുക
എന്നത്
സാധ്യമാണ്.
നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ
ജീവിക്കുന്നത്
നിനക്ക് പുറത്തല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ ഉള്ളിലാണ്.

Popular Posts