പദവിയും പണവും.my diary.khaleelshaMras

പദവിയോ പണമോ
ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യനും
ഒരു നിമിഷത്തെ പോലും
അതികം നേടി കൊടുക്കുന്നില്ല.
മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ
നേടികൊടുക്കുന്നുമില്ല.
പദവിക്കും പണത്തിനും
വേണ്ടിയുള്ള മൽസരത്തിൽ
മനുഷ്യൻ ഇത് മറക്കുന്നു.
പണവും പദവിയും ഉള്ളവരോടുള്ള
വിദേയത്വവും
അസൂയയും ഉള്ള
മനുഷ്യനും ഇതു മറക്കുന്നു.

Popular Posts