അംഗീകാരം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ചിന്തകൾക്കല്ല
മറ്റുള്ളവർ
അംഗീകാരം
നൽകുന്നത്.
മറിച്ച്
അതിൽ
നിന്നും രൂപപ്പെട്ട
പ്രവർത്തിക്കും
അതിലൂടെ
എഴുതപ്പെട്ട
ആശയങ്ങൾക്കും
അവ അവരിൽ
സൃഷ്ടിച്ച
പ്രേരണകൾക്കുമാണ്.

Popular Posts