സമയത്തിൽ.my diary.khaleelshamras

വിഷമകരവും
വേദനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ
നിമിഷങ്ങളിൽ  മായുന്ന
സമായത്തിലാണെന്ന്
ഓർക്കണം.
സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും
നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ
എന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന
ഏക നിമിഷത്തിലാണെന്നും
ഓർക്കണം.

Popular Posts