വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യർ.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യർക്കും
വ്യത്യസ്‌തമായ ശരീരം
ഉള്ളതുപോലെ
തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ
മനസ്സുമാണ്
ഉള്ളതെന്ന സത്യം
മനസ്സിലാക്കുക.
ആ വ്യത്യസ്ഥതയെ
മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
ഘടനക്ക് അനുസരിച്ച്
അവരെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാനും
അവർ കാരണം
നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
നഷ്ടപ്പെടാനും
സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular Posts