കുട്ടികളെ പോലെ അവർ.my diary.khaleelshamras

കുട്ടികൾ തർക്കിക്കും
മുതിർന്നവർ
അതിന്റെ പേരിൽ
അവരോട് ശത്രുത കാട്ടാറില്ല.
അതുപോലെ
മുതിർന്ന തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരേയും
കാണുക.
ഇനിയും പക്വതയെത്താത്ത
അവരിലെ കുട്ടിയെ
കാണുക.
അതിനനുസരിച്ച്
അവരോട് ശത്രുത
തോണാത്ത രീതിയിൽ
പ്രതികരിക്കുക.

Popular Posts