മരണത്തിലേക്കുള്ള കൗണ്ട് ഡൗൺ.my diary.khaleelshamras

എല്ലാ മനുഷ്യരോടും
ദയയുണ്ടാവണം.
കരുണയുണ്ടാവണം
കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും
നിന്നോടൊപ്പം
സ്വന്തം മരണത്തിലേക്കുള്ള
കൗണ്ട് ഡൗണിലാണ്.

Popular Posts