ഭ്രാന്തുപിടിച്ച വൈകാരികത.my diary.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചതും
വിമർശിച്ചതുമായ
ഏതൊരു പ്രതികരണത്തിനു
പിറകിലും
പലപ്പോഴും
ഭ്രാന്തുപിടിച്ച ഒരു വൈകാരികതയുടെ
ആന്തരിക പ്രതികരണമുണ്ടാവും.
സ്വന്തം വിസർജന മാലിന്യങ്ങൾ
എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന്
മനുഷ്യൻ മറന്നു പോവുന്ന
അവസ്ഥ.
പലപ്പോഴും
അത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ
എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കാനാണ്
സോഷ്യൽ മീഡിയകളും
മറ്റും നാം ശ്രമിച്ചു പോവുന്നത്.

Popular Posts