മറ്റാരോ. My diary.khaleelshamras

പലപ്പോഴും മാറ്റാരോ
എന്തൊക്കെ വിചാരിക്കും
എന്ന് കരുതിയാണ്
പലരും പല ദൗത്യത്തിൽ
നിന്നും പിൻമാറുന്നത്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
അങ്ങിനെ ഒരു
മറ്റാരോ
നിനക്ക് മുന്നിലില്ല
എന്നതാണ് സത്യം.
നിന്റെ വിഷയത്തിലെ
താൽപര്യ കുറവിനേറെയും
ധൈര്യക്കുറവിന്റേയും
നിന്റെ മനസ്സിലെ
ബിംബത്തിന്റെ പേര്
മാത്രമാണ്
മറ്റാരോ.

Popular Posts