പിറവിയിലേക്ക് തിരികെ പോക്ക്.my diary.khaleelshamras

നിനക്ക് നിന്റെ
പിറവിയിലേക്കും
ബാല്യത്തിലേക്കും
തിരിച്ചു പോവണോ
എങ്കിൽ
നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ
ഓർക്കുക,
അവരോട്
സ്വയം സംസാരത്തിലേർപ്പെടുക.
ആ ബാല്യത്തിലെ
നല്ല മനസ്സ്
പകർത്തുക.
അവരുടെ
സ്നേഹം
മാതൃകയാക്കുക.

Popular Posts