മരണത്തിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ.my diary.khaleelshamras

മരണത്തിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക്
നോക്കുക.
അവിടെ ഫലപ്രദവും
സംതൃപ്തകരവുമായ
ഒരു ജീവിതം
നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ലെങ്കിൽ
അതുപോലെ
ഒന്ന് രൂപപ്പെടുത്താൻ
ജീവിക്കുക.

Popular Posts