നൻമയെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്.My diary.khaleelShamras

നൻമയുടെ
ദർശനങ്ങൾ
മനുഷ്യർ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്
ആ ദർശനങ്ങളിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ
നാവിൽ നിന്നുമല്ല,
മറിച്ച്
അവരുടെ നൻമ നിറഞ്ഞ
പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നുമാണ്.

Popular Posts