പഠിക്കാത്ത ഭാഷകൾ.my diAry.khAleelshamras

മനുഷ്യരുടെ വൈകാരിക ഭാഷ,
സ്വന്തം മാന്യതയുടെ ഭാഷ,
സാമൂഹിക മര്യാദയുടെ ഭാഷ,
പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഷ,
ക്ഷമയുടെ ഭാഷ
അത്മ ബോധത്തിന്റെ ഭാഷ
ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ
നിരക്ഷരായിട്ടാണ്
പലരും ജീവിക്കുന്നതും
മരിക്കുന്നതും
എന്നതാണ് സത്യം.
ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ
പഠന പദ്ധതികൾ
രൂപീകരിച്ച്
അതിൽ നൈപുണ്യം
നേടിയെടുക്കാൻ
പരിശ്രമിക്കുക.

Popular Posts