അവരുടെ ജീവൻ.my diary.khaleelshamras

ഓരോ
മനുഷ്യനേറെയും
നല്ല ഒരു ചിത്രം
മനസ്സിൽ വരച്ചു
വെക്കുക.
കാരണം
നീയെന്താണോ
മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച്
വരച്ചുവെക്കുന്നത്
അതാണ്
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
അവരുടെ
ജീവൻ.
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും
അവരിൽ നിന്നും
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
സംതൃപ്തി.

Popular Posts