നിന്റെ ബാധ്യത.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
വിശാലതകളിൽ
ഓരോ നിമിഷവും
നിലനിൽക്കുന്ന
സമധാനമാണ്
എപ്പോഴും നിന്നിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട
കാലാവസ്ഥ.
ആ കാലാവസ്ഥയെ
മലിനമാക്കാൻ
ഒരു സാഹചര്യത്തേയും
കാരണമാക്കാതിരിക്കലാണ്
ഓരോ നിമിഷത്തിലും
നിനക്കുള്ള ബാധ്യത.

Popular Posts