ആസ്വാദനം.my diary.khaleelshamras

നീയും വായുവും
ഒന്നാണ്.
രണ്ടും ഒരേ
മാതൃകയിലുള്ള
ആറ്റങ്ങളാൽ
ജീവിക്കുന്നവ.
ഒരിളം കാറ്റ്
അനുഭവിക്കുമ്പോൾ
നീ ഈ ഒരു ഒരുമയിലേക്ക്
എത്തിപ്പെടണം.
അതാണ്
ആസ്വാദനം.

Popular Posts