എന്റെ ആദർശം.my diary.khaleelshamras

ഞാൻ എന്റെ
ആദർശത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു.
കാരുണ്യത്തിന്റെ,
സമാധാനത്തിന്റെ,
നീധിയുടെ,
അറിവിന്റെ
നല്ല ആദർശത്തിൽ.
മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
ഒറ്റ ബോധമായ
ഒരു ഈശ്വരനിൽ
ഓരോ നിമിഷവും
ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ
ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട
ദർശനത്തിൽ.
സത്യവും
കാരുണ്യവും
നിധിയും
അറിവും
ദൈവിക സമർപ്പണവും
മാത്രം മുഖമുദ്രയാക്കപ്പെട്ട ദർശനത്തിൽ.
അതിന് വിരുദ്ധമായതൊന്നും
അംഗീകരിക്കാത്ത ദർശനത്തിൽ.

Popular Posts