വൈകാരിക പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വേരുകൾ.my diary.khaleelshamras

വൈകാരികമായി
പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കിടക്കുന്ന
ഒരു മാനവികാവസ്ഥയിൽ
അവരുടെ നാവിലൂടെ
വരുന്ന വാക്കുകളേയും
പ്രവർത്തികളേയും
മുഖവിലക്കെടുക്കാതിരിക്കുക..
അവരേട്
തിരിച്ച് അതേ ഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുകയും
ചെയ്യരുത്.
കാരണം നെഗറ്റീവ് വൈകാരിക പ്രളയങ്ങൾ
അരങ്ങ് വാഴുമ്പോൾ
മനുഷ്യന് തന്റെ
മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

Popular Posts